Soutěžní řád

Každý účastník zachovává zásady fair-play chování, neohrožuje na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky, chová se šetrně k životnímu prostředí, neodhazuje při závodě žádné odpadky a obaly na jiná místa, než k tomu určená.

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR ( k nalezení v ročence MTB a na Svazu cyklistiky). Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad.

Účastník výslovně souhlasí s tím, že se účastní na vlastní riziko a nebezpečí. Nebude v žádném případě požadovat na pořadateli případné kompenzace za škody na zdraví a majetku či jiné újmy vzniklé jemu, jiným účastníkům anebo třetím osobám v souvislosti se závodem.

Účastník je povinen dbát pokynů pořadatele a dodržovat pravidla silničního provozu, neboť všechny závody se jedou za plného silničního provozu.

Za start účastníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce.

Cyklistický závod musí účastník absolvovat s ochranou přilbou upevněnou na hlavě.

Při cyklistickém závodu je během jízdy zakázáno používání mobilních telefonů, MP3 přehrávačů a podobných zařízení se sluchátky. Porušení tohoto pravidla může vést k diskvalifikaci závodníka.

Účastník je povinen řídit se regulemi závodu, projet či proběhnout všemi kontrolami a dodržet trasu závodu.

Účastník musí mít předepsaným způsobem upevněné startovní číslo na přední straně řidítek, případně na dresu při běžeckých závodech, tak, aby bylo čitelné rozhodčími.

Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a nejsou přenosná na jinou osobu.

Dle vlastního uvážení je pro cyklistický závod povoleno funkční horské nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

Vstup na start umožňují pořadatelé závodu dle přidělených startovních čísel.

Klasifikováni budou pouze účastníci, kteří projedou případně proběhnou celou trať, včetně všech kontrol.

Pořadí v závodu se určuje na základě projetí účastníků cílem.

Protest proti výsledkům jednotlivého účastníka nebo celého závodu je možné podat pouze v den konání do 30 minut po skončení závodu, a to písemně řediteli závodu.

Ředitel závodu může udělit na základě uznaného protestu časovou penalizaci a nebo účastníka diskvalifikovat, či jakýmkoliv způsobem upravit výsledkovou listinu.

Oficiální výsledky jsou potvrzeny až podpisem ředitele závodu, obvykle do 24 hodin po závodě.

Při porušení soutěžního řádu účastníkem uděluje ředitel závodu sankce v podobě časové penalizace nebo diskvalifikace ze závodu.